Voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDENHuurvoorwaarden Huren Etten-Leur:

 1. Het voertuig/aanhangwagen moet op het afgesproken tijdstip worden ingeleverd. Ook moet het voertuig in dezelfde staat worden ingeleverd als bij het ophalen. Bij verlenging van het contract dient vooraf contact opgenomen te worden met de verhuurder. Bij overschrijding van de inlevertijd is de huurder aansprakelijk voor de schade als gevolg van de overschrijding van de tijd. Het voertuig valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de huurder, ook als het voertuig buiten de openingstijden wordt afgeleverd. Het niet afleveren van een voertuig op een afgesproken tijdstip is een strafbaar feit. Wanner het voertuig of aanhangwagen buiten openingstijden of 15 minuten ná afgesproken tijdstip wordt ingeleverd zijn wij genoodzaakt een extra dag huur in rekening te brengen.

 2. Bij het afhalen van het voertuig/aanhangwagen dient de huurder eventuele verborgen schade, of gebreken die niet zichtbaar zijn in de schaderegistratie, onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Dit is van belang om onnodige inhouding van eigen risico bij het inleveren van het voertuig te voorkomen.

 3. Onder verborgen schade wordt verstaan alle schade die niet zichtbaar is tijdens de controle van een ingeleverd voertuig/aanhangwagen. Dit geldt voor schade aan niet toegankelijke onderdelen zoals de motor, de brandstof en de koppeling, en voor schade die niet zichtbaar is in het donker of bij slecht weer. Mocht de verhuurder dergelijke verborgen schade alsnog constateren dan zal de verhuurder het bewijs hiervan achteraf doorgeven aan de huurder en kan vergoeding daarvan achteraf bij huurder rekening worden gebracht.

 

 

 1. Voertuigen/aanhangwagen mogen niet worden gebruikt:


  • voor direct of indirect vervoer van goederen of personen tegen betaling. Indien er wordt geconstateerd dat het voertuig wordt gebruikt voor bezorgdoeleinden dan wordt het gehele borgbedrag ingehouden;
  • voor het afslepen van andere voertuigen;
  • voor rijlessen, deelname aan motorsport evenementen, of soortgelijke activiteiten;
  • voor doeleinden die mechanische slijtage met zich meebrengen, of de noodzaak van extra reiniging na gebruik van het voertuig;
  • Voor off-road gebruik;
  • door personen onder invloed van drugs en/of alcohol;
  • door personen die niet op de huurovereenkomst vermeld staan;

 

 1. Het is ten allen tijde de verantwoordelijkheid van de huurder om de volledige schade te vergoeden bij onverantwoordelijk rijgedrag. Dit geldt ook bij het niet naleven van de verkeerswet en bij het ontbreken van olie/water of bij vandalisme en misbruik dan wel verkeerd gebruik van het voertuig/aanhangwagen.
  Wanneer de schade is ontstaan tijdens het gebruik van het voertuig/aanhangwagen door een niet geregistreerde bestuurder, is de hoofdbestuurder aansprakelijk voor alle kosten m.b.t. de toegedane schade

 2. De huurder aanvaardt een persoonlijke verantwoordelijkheid om te betalen voor:


  • de overeengekomen tarieven, belastingen, verzekeringspremies en belastingen volgens de van toepassing zijnde wetgeving;
  • een vergoeding voor het eventueel ophalen en afleveren van het voertuig of de huurder;
   alle kosten en boetes in verband met parkeren of overtredingen tijdens de looptijd van het contract;

  • voor zover de wet dit toelaat, alle kosten die de voertuigverhuurder moet maken om door de huurder verschuldigde bedragen te incasseren;
  • kosten van eventuele schade aan het voertuig/aanhangwagen
 3. Door het aangaan van de huurovereenkomst ontslaat de huurder de voertuigverhuurder van alle aansprakelijkheid voor voorwerpen die de huurder of anderen in het voertuig hebben opgeslagen, achtergelaten of vervoerd.

 4. De voertuigverhuurder heeft alle voorzorgsmaatregelen genomen om mechanische defecten aan het voertuig/aanhangwagen te voorkomen. Mocht er zich toch een fout voordoen, dan is de voertuigverhuurder niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

 5. Onze voertuigen/aanhangwagen kunnen worden uitgerust met trackers. Hiermee is het mogelijk om locaties te zien en het algoritme van de tracker kan ons laten weten wanneer er verdachte situaties zijn zoals: 's nachts rijden, bezorggedrag, te hard rijden en bij het verlaten van vooraf aangekondigde geo-fences incl gebruik in het buitenland. We staan in nauw contact met de politie en zullen deze informatie delen als dat wordt gevraagd of nodig wordt geacht. In het geval van uitstaande betalingen of het niet naleven van de gebruiksvoorwaarden heeft de verhuurder het recht om een startonderbreker op het voertuig te activeren, het contract met de huurder vroegtijdig te verbreken en de auto/aanhagwagen in te nemen. 

 6. Bij aankoop van extra gebruik in het buitenland heeft de huurder geen recht op vergoeding wanneer hier geen gebruik van gemaakt is.

 7. De verhuurder is ten allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen een boeking te annuleren 
 8. Brandstof is niet in de huurprijs inbegrepen.

 9. Het wettelijke herroepingsrecht is niet van toepassing op voertuigverhuur. Verzekeringsvoorwaarden

 1. Huurders hebben een eigen risico tussen € 250,- en € 1.000,- per eventuele schade, tenzij uit het huurovereenkomst blijkt dat er een aanvullende eigen risicoverzekering is gekocht en afgesloten. (het exacte bedrag staat op het contract vermeld)

 2. Bovenhoofdse schade is schade veroorzaakt door aanrijding met het deel van het voertuig dat zich op een hoogte van meer dan 1.90 meter boven de grond bevindt of door aanrijding met op het voertuig bevestigde zaken die zich op meer dan 1.90 meter boven de grond bevinden. Voor deze schade geldt een eigen risico van € 1500 (particulieren) en € 5000 (zakelijke klanten). Dit eigen risico kan niet worden afgekocht of verlaagd.

 3. Eventuele medehuurders zijn meeverzekerd, mits als medehuurders in het huurcontract vermeld.

 4. In geval van schade dient de huurder de voertuigverhuurder onmiddellijk op de hoogte te stellen. Het schadeformulier van de huurder moet zo volledig mogelijke informatie bevatten over de omvang van de schade. De huurder mag geen afspraken maken over betaling, vergoeding of uitvoering van reparaties zonder toestemming van de voertuigverhuurder.

 5. De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde bij gebruik van het voertuig conform het bepaalde in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.

 6. Behalve in de gevallen zoals hierna onder 7 vermeld dekt de verzekering alle schade aan het verzekerde voertuig en verlies van het voertuig in geval van diefstal. Naast het voertuig zelf omvat de dekking ook de door de eigenaar van het voertuig aangebrachte accessoires.

 7. De verzekering dekt niet:

  • aansprakelijkheid voor vervoerde goederen;
  • rijden buiten Europa;
  • schade aan de bestuurder of passagiers;
  • schade veroorzaakt door aardbevingen of andere natuurrampen, oorlog, rellen, burgerlijke onlusten, of het vrijkomen van kernenergie;
  • schade die ontstaat wanneer het voertuig wordt gebruikt in strijd met de bepalingen van het Ministerie van Justitie inzake verhuur zonder bestuurder;
  • schade die voortvloeit uit situaties waarin de huurder het voertuig/aanhangwagen heeft bestuurd in strijd met de bepalingen van de huurovereenkomst;
  • schade aan telefoons, zowel vaste als draagbare, alsmede aan alle apparatuur hiervoor;
  • schade die uitsluitend is veroorzaakt aan de mechanische onderdelen van het voertuig (dergelijke schade wordt echter gedekt door de aanvullende verzekering indien het voertuig wordt getroffen door brand, ontploffing, kortsluiting, blikseminslag, diefstal of vandalisme);
  • schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid;
  • schade die kan zijn ontstaan terwijl het voertuig/aanhangwagen werd bestuurd door een persoon die niet in het bezit was van een geldig rijbewijs of die niet als huurder of medehuurder op de huurovereenkomst vermeld staat;
  • schade die is ontstaan doordat de bestuurder van het voertuig/aanhangwagen onder invloed van alcohol, drugs of iets dergelijks verkeerde;
  • schade die is veroorzaakt doordat het voertuig/aanhangwagen in strijd met de bepalingen van de huurovereenkomst is bestuurd; als de voertuigverhuurder schade heeft moeten betalen die niet door de verzekering wordt gedekt, heeft de voertuigverhuurder verhaal voor alle gemaakte kosten op de huurder.

Zakelijke voorwaarden

 1. Teneinde een huurovereenkomst via de verhuurder te kunnen aangaan, dient de bestuurder de volgende documenten te tonen:

  • een geldig rijbewijs voor de bestuurder(s) vermeld op de huurovereenkomst;
  • paspoort of ID kaart;
  • betaalkaart voor de betaling van de huur.
 2. Betaling:
  Het volledige huurbedrag dient te zijn voldaan voordat het voertuig wordt opgehaald. Bedragen met betrekking tot brandstof, extra kilometers, eigen risico voor schade, voertuighuur, parkeer-/verkeerskosten en andere bedragen met betrekking tot de huurprijs kunnen door het voertuigverhuurder achteraf in rekening worden gebracht.

 3. Bij annulering binnen 48 uur voor het ophalen van het voertuig, is huurder het volledige huurbedrag verschuldigd. Bij annulering meer dan 48 uur voor het ophaaltijdstip van het voertuig is 25% van de huurprijs verschuldigd. Informatie over de mogelijkheden van annulering is verkrijgbaar via e-mailadres Info@hurenettenleur.nl.

 4. Uiterlijk bij het ophalen van het voertuig dient een borg te worden betaald. De borg kan alleen worden betaald via het betalingssysteem van Huren Etten-Leur. Borg per bank betaald betekend per bank retour, borg contant betaald betekend contant retour.

 5. Betalingen kunnen uitsluitend worden gedaan via het Huren Etten-Leur betalingssysteem, waarbij gebruik kan worden gemaakt van IDEAL, creditcard of contant . Betalingsdiensten en de Wet op het financieel toezicht en treedt ook als zodanig op.

 6. Accessoires zoals spanbanden, bagagenet, steekwagen, verhuisdekens, rijplaten etc kunnen tegen betaling worden gehuurd. De voertuigverhuurder is niet verantwoordelijk voor de correcte montage en het juiste gebruik van deze artikelen.

 7. Het voertuig moet worden opgehaald op de afgesproken tijd. Het eventueel later ophalen leidt niet tot vermindering van de huurprijs.

 8. Het voertuig dient op de afgesproken tijd te worden ingeleverd. Na 4 uur zonder levering, zal het voertuig als gestolen worden gerapporteerd en zullen er kosten in rekening worden gebracht.

 9. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor bagage of personen vervoerd in het voertuig. 

 10. Het is om veiligheidsredenen verboden om gevaarlijke goederen te vervoeren in het voertuig.

EXTRA KOSTEN

PRIJS

Te laat inleveren van het voertuig

Volledige borg inname

Ophalen van het voertuig bij te laat inleveren

€ 175 + € 1,50 per kilometer

Ontbrekende brandstof

€ 30 + brandstofkosten

Interieur reinigen: lichte vervuiling

€ 25

Interieur reinigen: extreme vervuiling

€ 75

Wasstraat

€ 25

Dieren in het voertuig

€ 200

Roken in het voertuig

€ 200

Niet betaalde parkeerbonnen en boetes

€ 19 + aanslag/boete

Niet melden Buitenlands gebruik

€ 250 + buitenlands gebruik verzekering

Niet geregistreerde bestuurder laten rijden

€ 250 + extra bestuurder a € 5 per dag

Verwijderen stickers

€ 100,-- per sticker

 1.  De verhuurder draagt geen verantwoordelijkheid voor vertragingen. Hier wordt geen vergoeding voor gegeven.

2.       Betalingsvoorwaarden na extra gemaakte kosten: Indien blijkt dat er na inlevering van het voertuig extra kosten verschuldigd zijn door de huurder, worden deze verrekend met de aanbetaalde borg. Indien deze kosten hoger uitvallen dan de aanbetaalde borg, ontvangt de huurder een link om deze te betalen. Deze dient binnen 4 werkdagen te worden voldaan. Indien de extra gemaakte kosten niet binnen 4 werkdagen zijn betaald, zullen direct incassomaatregelen worden getroffen.

 1. Extra kosten in verband met huur kunnen worden vermeden door:

  • het voertuig/aanhangwagen in dezelfde staat op te leveren als waarin deze zich bevond bij het ophalen;
  • het voertuig op tijd in te leveren;
  • verkeers- en parkeerkosten en alle kosten die de huurder maakt direct zelf te voldoen;
  • In het voertuig niet te roken en daarin geen dieren te vervoeren.
 2. De navolgende gebeurtenissen leiden tot het in rekening brengen van het daarachter vermelde bedrag aan extra kosten:

 3. Bij het gebruik van het voertuig voor internationale reizen, moet een buitenlandse verzekering worden toegevoegd. Bij het rijden in het buitenland zonder buitenlandse verzekering, heeft de verhuurder het recht om een vergoeding van € 250,-- in rekening te brengen en de kosten van de buitenlandse verzekering toe te voegen. 

 

 1. Als er een geschil of claim ontstaat met betrekking tot de huurovereenkomst, moet daarover worden beslist volgens het Nederlandse recht.

 2. Alle voorwaarden worden voortdurend bijgewerkt.

 3. Huren Etten-Leur ontvangt feedback graag per e mail: info@Hurenettenleur.nl

Voorwaarden aanhangwagen;

 1. De aanhangwagen mag alleen worden gebruikt door de huurder of medehuurders, zoals vermeld in de huurovereenkomst.

 2. Bij huur van een aanhangwagen is de voertuigverhuurder niet aansprakelijk voor schade aan personen of goederen die voortvloeit uit het gebruik van de aanhangwagen.

 3. De voertuigverhuurder is niet financieel aansprakelijk voor enig tijdverlies of ander verlies dat de huurder zou kunnen lijden als gevolg van een defect aan/in het gehuurde.

 4. De voertuigverhuurder is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, winstderving of anderszins indirecte schade.

 5. De aanhangwagen mag niet worden onderverhuurd of worden gebruikt voor het vervoer van personen, doch uitsluitend voor eigen gebruik van de huurder.

 6. De aanhangwagen moet op het overeengekomen tijdstip, vermeld in de huurovereenkomst, in dezelfde staat als bij aflevering bij de voertuigverhuurder worden terugbezorgd.

 7. De voertuigverhuurder is gerechtigd de betaalde borgsom in te houden indien de huurder de aanhangwagen heeft beschadigd, totdat een overzicht van de reparatiekosten beschikbaar is, en deze kosten daarin vervolgens te verrekenen.

 8. Bij ontvangst van de aanhangwagen moet de huurder controleren of deze in orde is, in het bijzonder wat de remmen, de signalisatie-inrichtingen en de lampen betreft, en in staat zijn eventuele gebreken en defecten te documenteren.

 9. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om de trekhaak van het voertuig te verzekeren. Dit is geen voorval dat automatisch wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van het voertuig.

 10. Voor reizen naar het buitenland is een aanvullende verzekering vereist. Informeer bij uw voertuigverhuurder naar internationale reizen en de kosten daarvan.

 11. Huurders hebben een eigen risico tussen € 250,- en € 1.000,- per eventuele schade, tenzij uit de huurovereenkomst blijkt dat er een aanvullende eigen risicoverzekering is aangeschaft en afgesloten. Het exacte bedrag aan eigen risico staat op de huurovereenkomst vermeld.

 12. De huurder is verantwoordelijk voor het bezit van een geldig rijbewijs dat hem het recht geeft de gehuurde aanhangwagen te trekken. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder dat het totale gewicht van het voertuig en aanhanger wordt aangehouden.